򕌌tPS[O@ʌyѓ֐

    
eb wdadbiPUʁj  1              
 1RebiQSʁj 
RebiQSʁj 2              
 @@
ebWJg[ցiPVʁj 2 (5)          
 2ebWJg[ցiPVʁj 
WF[򕌐ebiQRʁj 2 (3)          
 @@
ebuiajiQ`Pʁj 0              
 3鋞wŽwiQaPʁj 
鋞wŽwiQaPʁj 2              
 @@
WF[򕌐eb(Q`Qʁj 1              
 4WF[򕌐eb(Q`Qʁj 
Reb(QaQʁj 0              
 @@
eb qFiQ`Rʁj 1 (1)          
 5eb qFiQ`Rʁj 
rbC{[ebiQaRʁj 1 (0)          
 @@
ebASXiQ`Sʁj 0 (0)          
 6ebtHX^ցiQaSʁj 
ebtHX^ցiQaSʁj 1 (1)          
 @@
ebOtHiQ`Tʁj 4              
 7bdkdrshmn beiQaTʁj 
bdkdrshmn beiQaTʁj 5              
 @@
ebdretdqrniQ`Uʁj 2              
 8ebdretdqrniQ`Uʁj 
eb an`rnqsdiQaUʁj 0              
 @@
ebBI[iRaPʁj 0              
 9`b k fhetiR`Pʁj 
`b k fhetiR`Pʁj 1              
 @@
򕌐rbiR`Qʁj 2              
 10򕌐rbiR`Qʁj 
AEgCebiRaQʁj 1              
 @@
QXp[YiR`Rʁj 1              
 11qhrd tmhsdciRaRʁj 
qhrd tmhsdciRaRʁj 8              
 @@
eebcq`bgdiR`Sʁj 1              
 12WJg[iajiRaSʁj 
WJg[iajiRaSʁj 3              
 @@
V[hyiR`Tʁj 1              
 13eb yd`kfOSiRaTʁj 
eb yd`kfOSiRaTʁj 5              
Copyright (c) 2009 Tokai Club Youth Football Federation. All Rights Reserved.
Never reproduce or republicate without written permission